All for Joomla All for Webmasters

Rok 2013

Voľnočasové, kultúrne, rekreačné a športové činnosti pre deti:

 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov – 2013.05.04
 • Veľkonočné sviatky v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Finančné poradenstvo pre mládež – zážitková aktivita – Inštitút bankového vzdelávania NBS n.o.
 • Matrimoniagogika pre mladých – kontinuálna a intencionálna zážitková výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Deň detí – skupinové hry pre najmenších, zážitková mediálna výchova pre mládež – 2013.06.15.
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež – Bublina o.z., Detská misia
 • Letný tábor pre deti a mládež v Jelke – 2013.07.13. – 07.24, organizovaný detským domovom.
 • Celodenný 1-dňový výlet do Rakúska /Carnuntum, Schönbrunn, ZOO/- 2013.08.27.
 • Celodenný 1-dňový výlet do Maďarska /Budapešť – Tropicarium, Cirkus, Parlament/- 2013.08.30.
 • Medzinárodný futbalový turnaj pre deti z detských domovov – Grassroots Európsky pohár, Maďarsko, Kecskemét – 2013.07.29. – 08.02.
 • Najmilší koncert
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava
 • Výtvarná súťaž „Ako môžem pomáhať iným“ – Diakonia Reformata n.o.
 • Výtvarná súťaž „Prečo som na svete rád/rada“ – projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislosti.
 • Forum romanum pre deti z DeD – stretnutie detí a mladých dospelých s riaditeľkou DeD – prejednanie významných zmien v DeD
 • Sociálne siete – prednáška + beseda – o nebezpečenstve internetu

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutie
 • Rada školy v Jelke
 • Prenatálne dieťa /Medzinárodná konferencia/
 • DC pre mládež – FICE konferencia „Poruchy správania“
 • MPC Bratislava /Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov – ukončené štúdium/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo – úspešne ukončené štúdium/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore pedagogika – rigorózne konanie – úspešne ukončené štúdium/
 • PdF UK v Bratislave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna práca – prebiehajúce štúdium/
 • PdF TU v Trnave /univerzitné vzdelávanie v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo – prebiehajúce štúdium/
 • PdF UJŠ v Komárne /univerzitné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika – prebiehajúce štúdium/
 • Pracovné stretnutie pre pomáhajúcich pracovníkov v Komárne – Diakonia Reformata n.o.
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Pracovné stretnutie “Práca s mladými dospelými” – Trenčín – Zlatovce
 • Odborný seminar J. Prekopovej v Galante “Škola lásky v rodine” /12-13.3.2013/