All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Čo o nej hovorí zákon zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

§ 52

(1) V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie a) v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom; suma poskytnutá detským domovom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima,42) b) v samostatných diagnostických skupinách, ktoré vykonávajú odbornú diagnostiku (ďalej len „samostatná diagnostická skupina“), v samostatných skupinách alebo špecializovaných samostatných skupinách pre určený počet detí, so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených v samostatnom rodinnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti detského domova; starostlivosť o deti zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci detského domova.
(2) Vykonávanie rozhodnutia o ústavnej starostlivosti a rozhodnutia o predbežnom opatrení v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách. Ak nemožno postupovať podľa prvej vety, vykonávanie rozhodnutí súdu v profesionálnych rodinách a samostatných skupinách domovov detí má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách centrách detí.

 

§ 53

(3) Ak sa dieťa premiestňuje do profesionálnej rodiny detského domova alebo z iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, detský domov utvára podmienky na zoznámenie dieťaťa s profesionálnym rodičom a na uľahčenie nadviazania výchovného vzťahu medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom.
(5) V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova. Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako. (6) Manželia môžu zabezpečovať starostlivosť v profesionálnej rodine, ktorá je zriadená v samostatnom dome alebo byte, ktorý je vymedzenou časťou detského domova, len ak sú obaja zamestnanci detského domova.
(7) Mladý dospelý môže zotrvať po skončení ústavnej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine podľa odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu a piateho bodu alebo v profesionálnej rodine, ak o to požiada, a ak je to vhodné a účelné.
(8) Určený počet detí v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine alebo profesionálnej rodine možno prekročiť len so súhlasom zriaďovateľa a v odôvodnených prípadoch.
(9) Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného
predpisu43) a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín.
(10) Ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), môže vykonávať ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu41) a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.
(11) Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti spočíva najmä a) v poskytnutí základných informácií 1. o náhradnej rodinnej starostlivosti, 2. o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa, 3. o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti, b) v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

 

§ 53a

(1) V domove detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine podľa § 52 ods. 1 písm. a) a v samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. a), b), d) a e) zriadených výlučne v samostatných rodinných domoch alebo v samostatných bytoch, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch. V jednom rodinnom dome alebo byte domova detí možno zriadiť len jednu samostatnú skupinu alebo jednu samostatnú diagnostickú skupinu, a ak sú v domove detí utvorené vhodné podmienky zodpovedajúce
potrebám detí, aj jednu špecializovanú samostatnú skupinu.

 

Link: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846


Kompetencie profesionálnych rodičov a iných zamestnancov detského domova

 

Kompetencie sú vlastne vedomosti a zručnosti potrebné na zabezpečenie cieľov náhradnej starostlivosti v detskom domove.
Máme 5 kategórií v kompetenciách profesionálneho rodiča /podľa výcvikového programu PRIDE/:

  • ochrana a výživa dieťaťa
  • poznanie a napĺňanie vývinových potrieb dieťaťa a určenie jeho vývinových oneskorení
  • podpora vzťahov dieťaťa s biologickou rodinou
  • vytváranie bezpečných celoživotných vzťahov
  • pracovať ako člen profesionálneho teamu

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com