All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

O nás

Zriaďovateľ:
Nezisková organizácia Dobrý Pastier n.o.
Riaditeľ zariadenia a štatutárny orgán:
Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová
Tel. č.: 031-7876488, mobil 0903 416 244
E-mail: dobrypastierno@gmail.com
Rok vzniku: 2000

 

Dom Dobrého Pastiera, ktorý leží na území Slovenska, patrí medzi tie detské domovy, v ktorom ruka v ruke prebieha rodinná výchova v duchu kresťanských hodnôt, pričom toto zariadenie robí všetko preto, aby sa deti mohli zdravo telesne, duševne a sociálne, teda všestranne vyvíjať. V začiatkoch sme prácu vykonávali v 2 samostatných skupinách, neskôr od roku 2003 v 2 samostatných skupinách a v 1 profesionálnej rodine, od roku 2006 sme činnosť vykonávali v 2 samostatných skupinách a v 2 prof. rodinách, od roku 2008 v 5 profesionálnych rodinách a v jednej samostatnej skupine a od roku 2010 iba v 6 profesionálnych rodinách, z toho s dvoma manželskými pármi. Deti sú do nášho zariadenia prijímané na základe súdneho rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia, okrem detí však nadväzujeme kontakty aj s ich biologickými rodinami. Detský domov od roku 2006 pracuje na základe udelenej akreditácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom v roku 2011 bola táto akreditácia predĺžená na 3 roky.

Naša odborná koncepcia:

– Sociálna práca /riešenie vzniknutých kríz v jednotlivých rodinách, sanácia, sociálna prevencia, sociálna diagnostika, sociálna pomoc deťom a mladým dospelým, NRS/
– Výchova a pomoc pri plnení úloh, vyplývajúcich z povinnej školskej dochádzky a pri príprave na povolanie, resocializácia
– Liečebno-pedagogická, psychologická, špeciálnopedagogická a rehabilitačná odborná pomoc
V detskom domove prebieha výchova rovnako ako v bežných rodinách. Snažíme sa o to, aby sa nami vytvorené prostredie približovalo čo najviac výchove v rodine, aby deti získali čo najviac zručností do života. V profesionálnych rodinách sú činnosti organizované dospelými /profesionálnymi rodičmi/, pričom sa v nich aktívne deti a mladí dospelí zúčastňujú.
Vôľou zakladateľov je to, aby bolo o každé sem prijaté dieťa po každej stránke maximálne postarané, aby každé dieťa získalo sebaúctu, správny obraz o sebe samom, o svete a o dianí okolo seba. Zároveň považujeme za dôležité, aby každé dieťa mohlo slobodne používať svoj materinský jazyk.

Činnosti detského domova v zmysle § 47 ods. 3 písm. a/ zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

•  Sociálna práca
•  Odborná diagnostika
•  Pomoc na zvládnutie krízy
•  Špeciálne sociálne poradenstvo
•  Výchova
•  Pomoc pri príprave na vyučovanie
•  Liečebno – výchovná starostlivosť
•  Psychologická starostlivosť
•  Špeciálnopedagogická starostlivosť
•  Resocializácia
•  Rekreačná činnosť
•  Rehabilitačná činnosť

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“ Matúš, 25,35-36

„Sirotám je otcom, vdovám zástupcom…“ Kniha žalmov 68,6

Alapító és fenntartó testület:
Jó Pásztor Nonprofit szervezet
Intétményvezető:
Mgr. Gasparecz Ivett, Dr.
Tel. 031-7876488
E-mail: dobrypastierno@gmail.com
Alapítás éve: 2000

Szlovákia területén a Jó Pásztor Háza azon gyermekotthonok közé tartozik, ahol a családtipusú intézményes nevelés a keresztyén szellemiséggel karöltve mindent megtesz a gyermekek testi, szellemi és szociális fejlődése érdekében. A kezdeti időszakban 2 csoportban történt a nevelés, majd a létszám gyarapodásával 2003-tól 2 csoportban és 1 hivatásos nevelőcsaládban, 2006-tól pedig 2 csoportban és 2 nevelőcsaládban zajlott a mindennapi élet. A gyermekotthon a bírósági döntések alapján idehelyezett gyermekeken kívül a lehetőségekhez mérten az egyes biológiai családokkal is kapcsolatot tart fenn. A gyermekotthon a 2006-os évtől a Szlovák Köztársaság Munka- Szociális és Családügyi Minisztériuma által akkreditált intézményként folytatja tevékenységét, először öt évre, majd 2011-ben három évre lett engedélyezve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka. A jelenlegi időszakban nyolc hivatásos nevelőszülő gondoskodik a gyermekekről. Az egyes nevelőcsaládok munkáját multidiszciplináris szakmai csoport segíti.

A Jó Pásztor Háza Gyermekotthonban a napok úgy telnek, mint általában az egyes családokban. Igyekszünk minden tekintetben otthonossá, kellemessé tenni a környezetet. A családokban a napi tevékenységet a nevelőszülők szervezik, a gyermekek pedig aktívan bekapcsolódnak.

Az otthon alapítóinak az volt a kívánsága, hogy minden egyes idehelyezett gyermekről maximálisan minden tekintetben gondoskodva legyen, minden gyermek önbecsülése, énképe, a világról és a körülötte zajló eseményekről alkotott képe hiteles legyen. Ugyanakkor fontos, hogy minden egyes gyermek szabadon használhassa anyanyelvét.

A gyermekotthon szakszolgálatai a 305/2005-ös gyermekvédelmi és gyámügyi törvény értelmében:

• Szociális munka
• Szakdiagnosztika
• Krízis-intervenció
• Nevelés (edukáció)
• Iskolai képzésben való segítség
• Gyógypedagógiai szakgondoskodás
• Pszichológiai szakellátás
• Speciálpedagógiai szakgondoskodás
• Reszocializációs szakgondoskodás
• Rekreációs és szabadidős tevékenység
• Rehabilitációs segítségnyújtás

„Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, bőrtönben voltam és eljöttetek hozzám.“ Máté 25,35-36

„Árváknak Atyja, özvegyek védője az Isten…“ Zsoltárok könyve 68,6

Träger:
Haus des Guten Hirten
925 23 Jelka, Hlavná ulica 159/2. Slovenko
Direktorin:
Mgr. Gasparecz Ivett, Dr.
Tel.: 031-7876-488
E-mail.: dobrypastierno@gmail.com
Grundungs jahr: 2000

Das Haus des guten Hirten gehört zu den Kinderheimen in der Slowakei in welchen das Erziehen der Kinder in Familien und im christlichen Geist abläuft und wo man alles für dass körperliche und geistige Wohl der Kinder tut. Am Anfang lief die Erziehung in 2 Gruppen ab. Bei der Erhöhung der Kopfzahl der Kinder in 2003 lief es in 2 Gruppen und einer offiziellen Familie ab. Ab 2006 in 2 Gruppen und 2 Familien. Ab Jahre 2008 nur noch in 6 Familien- gruppen. Das Kinderheim ist für nach dem Urteil vom Gericht hergekommen Kindern, außerhalb können die Kinder auch weiter hin Kontakt zu ihren Familien haben. Seit 2006 arbeitet Das Kinderheim als anerkannte Einrichtung vom Arbeits-,Sozial-Familien Amt (Akredierungs ministerium) der Slowakei.

Fachliche Aufgaben:

– Soziale Arbeit in den einzelnen Familien, die Hilfe bei aufkommende Krisensituationen, soziale Prävention, soziale Diagnostik, soziale Hilfestellung an den Kindern und den jungen Erwachsenen
– Erziehung und in schulischen Aufgaben und Hilfestellungen, sowie Resozialisierung
– Heilpädagogik, psychologische, Spezial pädagogische und rehabilitativ Fachbetreuung

Die Tage im Kinderheim laufen wie bei herkömmlichen Familien ab. Wir versuchen in allen Richtungen die Umgebung aller familiärer und angenehmer zu gestalten. Die Tagesabläufe in den Familien bestimmen die Erzieher, und die Kinder binden sich aktiv mit ein. Dem Gründer des Kinderheims war es ein Wunsch und Anliegen dass sich um jedes Kind maximal körperlich und seelisch gekümmert wird und dass jedes Kind seine Muttersprache benutzen kann.

Fachdienste des Kinderheims:

• Sozialarbeiter
• Fachdiagnostiker
• Krisenintervention
• Erziehung
• Unterstützung bei dem Lernprozess
• Heilpädagogische Fachberatung
• Psychologische Fachbegutachtung
• Specialpädagogische Fachberatung
• Resozialisierung
• Urlaub und Freizeit Leistungen
• Rehabilitative Tätigkeiten

„Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.“ Mathias 25,35-36

„Der ein Vater ist der Waisen und ein Richter der Witwen…“ Psalm 68,6

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com