All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

História a súčasnosť

História

Zakladateľmi neziskovej organizácie Dobrý Pastier n.o., ktorá prevádzkuje detský domov sú:

Uwe-Martin Schmidt
/reformovaný farár, misionár, vysokoškolský pedagóg na Univerzite Jána Selyeho v Komárne/

Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová
/právnik, učiteľ náboženstva, sociálny pedagóg/

Nezisková organizácia Dobrý Pastier n.o. vznikla v roku 1998 a začala prevádzkovať detský domov Dom Dobrého Pastiera v Jelke od 1.1. 2000, kedy obdržala povolenie na vykonávanie činnosti od Krajského úradu – odboru sociálneho – v Trnave.
Od roku 2000 detský domov pracoval na základe zákona o sociálnej pomoci – č. 195/1998 Z.z a to bez akreditácie.
Od roku 2005 detský domov pracuje na základe zákona o sociálnoprávnej ochrane č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to na základe akreditácie. V roku 2006 dostal detský domov akreditáciu na 5 rokov a v roku 2011 bola táto akreditácia predĺžená na 3 roky.

Neziskovú organizáciu založili teda 2 fyzické osoby, preto je to neštátna a necirkevná organizácia.

Činnosť neziskovej organizácie sa delila na 2 oblasti a to od roku l998 -2004:

 1. Humanitárna starostlivosť a poskytovanie sociálnych služieb.
 2. Vyhľadávať a všestranne podporovať sociálne odkázané skupiny na princípoch kresťanstva. Poskytovať služby zodpovedajúce ústavnej starostlivosti, najmä vo forme zabezpečenia chodu detského domova a iných sociálnych služieb

Od roku 2007 sa jej činnosť týkala taktiež dvoch oblastí:

 1. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z., najmä prevádzkovanie detského domova.
 2. Poskytovanie humanitárnej starostlivosti.

Súčasnosť

V súčasnosti /od roku 2010/ nezisková organizácia vykonáva rovnako dve činnosti, a to:

 1. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z., najmä prevádzkovanie detského domova – domova detí.
 2. Poskytovanie humanitárnej starostlivosti.

Detský domov Dobrý Pastier n.o. v Jelke podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 643/2008 Z.z. (predtým č. 390/2005 Z.z.) poskytuje a zabezpečuje ústavnú starostlivosť a výchovné opatrenia pre deti prostredníctvom špecializovaných odborníkov (právnik, profesionálny rodič, resp. vychovávateľ, pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, pediater, sociálny pracovník, sociálny pedagóg a iné) Jednotlivé činnosti detského domova sa zameriavajú na napĺňanie potrieb dieťaťa, prostredníctvom opatrení poskytovaných na profesionálnej úrovni.
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí sa zameriavajú na:

 • predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine poskytnutím pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe pri riešení výchovných alebo rodinných problémov.
 • sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu.
 • zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrení na obmedzenie pôsobenia negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí sa uskutočňujú v osobnom styku s dieťaťom, jeho rodičmi, osobou, ktorá sa osobne stará alebo starala o dieťa.
Aby sa dosiahol požadovaný cieľ je nevyhnutná vzájomná spolupráca jednotlivých odborníkov. Jednotlivé činnosti sú zamerané na dieťa, jeho rodinu, sociálne prostredie.
Snahou tímovej spolupráce je dosiahnuť sanáciu dieťaťa do pôvodnej biologickej rodiny pokiaľ je to možné, ak nie tak pripraviť dieťa do náhradnej rodiny alebo na jeho samostatné včlenenie sa do života v spoločnosti.
Ciele našej starostlivosti sa týkajú jednotlivých potrieb dieťaťa tak, aby sme pre celý detský domov používali spoločnú schému určitého druhu. Bolo potrebné, aby naše deti mali rovnaké šance. A preto sa naše ciele týkajú:

 • zaopatrenia dieťaťa /zdravotná starostlivosť, starostlivosť o oblečenie, telo, atď./
 • vývinových potrieb /napr. psychosociálne, emocionálne, morálne, vzdelávacie, spirituálne, atď./ a kompenzácie vývinových oneskorení
 • posilňovania trvalých celoživotných väzieb /napr. s biologickou rodinou, s inými dospelými a vrstovníkmi, atď./
 • psychického, fyzického a sociálneho vývinu

Svoju činnosť vykonávame v hlavnej budove v Jelke, na Hlavnej ulici, ďalej v rodinných domoch na Hlavnej ulici a na Záhradníckej ulici taktiež v Jelke, v rodinných domoch profesionálnych rodičov. K areálu patrí aj vykurovaná telocvičňa, ktorá slúži iba pre potreby profesionálnych rodín – deti sa tam hrajú: stolný tenis, basketbal, loptové hry, sú tam posilňovacie prístroje, možnosť cvičenia na rebrinách atď./
Detský domov dôrazne dbá o ďalšie vzdelávanie zamestnancov neziskovej organizácie, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje si každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť získané vzdelanie, rekvalifikovať sa, alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.
Pri výchove k samostatnosti v detskom domove využívame túžbu dieťaťa po poznaní, jeho potrebu zamestnania, sklon k napodobňovaniu a jeho úsilie o samostatnosť. Preto každý profesionálny rodič by mal dieťaťu dožičiť a umožniť čo najviac samostatnosti, aby všetko, na čo stačí a je schopné, vykonávalo samo. Zdrojom túžby po samostatnosti je zdravý pocit sebadôvery, presvedčenie dieťaťa, že to vie, a jeho úsilie pokúsiť sa o to; keď sa mu to podarí, ešte viac to zvýši jeho sebadôveru. Najmä každý nový výkon mu dodá odvahu a túžbu po samostatných činoch bez pomoci profesionálnych rodičov. Výchova k samostatnosti je súčasne výchovou k odvahe a smelosti. Odvaha patrí k cenným a užitočným ľudským vlastnostiam. S výchovou k samostatnosti úzko súvisí sebavýchova. Sebavýchova vyžaduje inteligenciu, pevnú vôľu, disciplínu, sebakritickosť a sebazaprenie, uznávanie práv iných ľudí a objektívne posudzovanie vlastnej osobnosti, správne odhadovanie vlastných schopností a možností, uvedomenie si vlastných chýb a nedostatkov, úprimné úsilie zbaviť sa ich a stať sa lepším a dokonalejším človekom. Svoje chyby a nedostatky poznáva každý porovnávaním konania iných ľudí so svojím. Podstatnou zložkou sebavýchovy je popri dôkladnom sebapoznaní ambícia, zdravá ctižiadosť, ktorá ovplyvňuje správanie, podnecuje k vyšším výkonom a usmerňuje i zmýšľanie jednotlivca túžiaceho po zdokonalení. Sebavýchova si vyžaduje, aby si jednotlivec osvojil hierarchiu hodnôt a životných cieľov a dobrovoľne si ukladal obmedzenia, ktoré sú potrebné na realizáciu vytýčeného cieľa a ktoré podmieňujú zmenu jeho osobnosti a povahy. Boj s vlastnou prirodzenosťou je vždy najťažší! Kto v boji so sebou samým zvíťazí pevnou vôľou a sebaovládaním a bude mať dosť síl, aby sa zbavil sociálnych nevhodných návykov, ten sa v živote nestratí a dosiahne úspechy.

Pôsobenie na mladú generáciu prioritne musí mať výchovno-vzdelávací charakter. Musí ísť o proces vytvárania a upevňovania morálnych hodnôt, zvyšovania sociálnej kompetencie detí a mládeže, o rozvoj znalostí, ktoré vedú k odmietaniu všetkých foriem sebadeštrukcie, prejavov agresivity a porušovania zákona.

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com