All for Joomla All for Webmasters

TITLE

DESCRIPTION

Rok 2016

Voľnočasové, kultúrne a rekreačné činnosti za rok 2016

 • TOPSTAR – hľadanie mladých talentov
 • Veľkonočné sviatky v detskom domove
 • Spomienka na zakladateľa detského domova
 • Matrimoniagogika pre mladých – kontinuálna a intencionálna zážitková výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Deň detí
 • Forum Romanum pre deti z DeD – stretnutie detí a mladých dospelých s riaditeľkou DeD – prejednanie významných zmien v DeD
 • Letný výchovno-rekreačný tábor – Železnô
 • Letný oddychový tábor – Jelka
 • Organizované letné tábory pre deti a mládež – Bublina o.z., Detská misia
 • Celodenný výlet /Topoľčianky – kaštieľ, národný žrebčín, Arborétum/
 • Celodenný výlet do Českej republiky /Brno – Rodinný zábavný park, Jaskyňa Macocha/
 • Štrnásťdňový pobyt profesionálnej rodiny v Chorvátsku /Trogir, Okrug/
 • Pobyt profesionálnej rodiny – Rajecké Teplice
 • Mikulášska oslava – návšteva štátneho tajomníka MPSVaR SR
 • Víkendové pobyty v Detskej misie, Častá
 • Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar – Bratislava, Incheba Expo Aréna
 • Stretnutie detí so študentami vysokých škôl
 • Vianočná slávnosť v detskom domove
 • Nedeľné stretnutia profesionálnych rodín v detskom domove

Konferencie, fóra, semináre, prednášky a ďalšie vzdelávanie, na ktorých sa zástupcovia (príp. zamestnanci) detského domova zúčastnili:

 • Fórum riaditeľov detských domovov
 • Združenie zástupcov neštátnych detských domovov
 • Častá – Papiernička, „Mosty v sociálnoprávnej ochrane“ – medzinárodná konferencia (riaditeľka)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – informačné stretnutia
 • Rada školy v Jelke pri ZŠ a v MŠ
 • Diagnostické centrum pre mládež – FICE konferencia – Križovatky VIII (sociálny pracovník, zodpovedná osoba)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho v Komárne /univerzitné vzdelávanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika – úspešne ukončené štúdium/ – prof. rodič,
 • Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov detských domovov /riaditeľ, sociálny pracovník DeD/ organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Prednáška pre poslucháčov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – téma: „Skúsenosti z náhradnej starostlivosti z pozície zriaďovateľa a náhradného rodiča.“
 • Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch organizované ÚPSVaR Sereď /sociálny pracovník/
 • Sociálno-pedagogický dialóg II. „Detstvo – istoty a neistoty v súčasnom svete“. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – aktívna účasť zodpovednej osoby DeD
 • Práca s mládežou – odborná konferencia – Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (sociálny pracovník, zodpovedná osoba)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika, študijná profilácia pedagogika psychosociálne narušených – prebiehajúce štúdium (riaditeľka, zodpovedná osoba)
 • Prevencia AD – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – medzinárodná konferencia „Zo zariadenia do samostatného života“ – Inovácie ústavnej starostlivosti a kvalita života po odchode zo zariadenia – Orava (zodpovedná osoba)
 • Psychoterapia (Trnava, seminár k problematike poruchy správania)
 • Vzdelávania organizované občianskym združením Úsmev ako dar k rôznym témam /sociálny pracovník DeD/