All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Dobrý Pastier n.o. Jelka

Názov pracovnej pozície: profesionálny náhradný rodič – 1-2 voľné pracovné miesta

Kraj: Trnavský
Názov pracovnej pozície: profesionálny náhradný rodič – 1-2 voľné pracovné miesta
Miesto výkonu práce: v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča alebo v prostredí detského domova /rodinný dom v prípade manželov/
Náplň práce: starostlivosť o mal. deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, neodkladným alebo výchovným opatrením v počte najviac 3 mal. deti
Termín nástupu : ihneď
Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie + 80 hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti ; úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie + 60 hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti
Prax v odbore: najlepšie minimálne 3 roky
Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania; žiadosť o prijatie do zamestnania; životopis ; motivačný list; overená kópia vysvedčenia a diplomu alebo iného vzdelania; register trestov nie starší ako 3 mesiace; písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov; lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti; čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných v žiadosti; čestné prehlásenie alebo doklady preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov; výpis z registra trestov manžela; písomný súhlas partnera alebo manžela na
výkon PR.
Ak by uchádzač stihol aj vybavenie vyšetrenia u klinického psychológa, by bolo dobré, tým sa celý proces urýchli. Ak nie, tak ho urobí po výberovom konaní. Takisto je v poriadku, ak by ho mal už vyhotovené.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zamestnávateľa najneskôr do 14.12.2018. Termín výberového konania bude dňa 19.12.2018. Čas dohodneme telefonicky.

Adresa: Detský domov Dobrý Pastier n.o., Hlavná ul. 159/2, 925 23 Jelka
E-mail: dobrypastierno@gmail.com
V Jelke dňa 23.11. 2018 Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová
riaditeľka DeD

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com