All for Joomla All for Webmasters

Piesne zo stíšení

„Veľmi rád vyjadrujem svoje myšlienky formou piesni, lebo mám rád hudbu aj text. Uvedomujem si, že touto formou sa dá veľa vecí odkázať, a tak keď mám niečo na srdci zložím pieseň, alebo skladbu.

Piesne na tomto CD zachytávajú život pracovníkov detského domova, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty a tiež sa podľa nich snažia žiť a konať. Niektoré piesne som zložil priamo počas pôsobenia v detskom domove a niektoré som už mal skôr, ale považoval som za vhodné použiť ich na tomto CD.

Žijeme život, ktorý je plný skúšok, bojov, ale aj víťazstiev, radosti, lásky a aj odpúšťania.

Nech vám sú tieto piesne inšpiráciou na ceste za Bohom a aj pri práci pre Neho.

Nech je On oslávený.“

Miloš Senko 
(autor textu a hudby)

Informácia o voľnom pracovnom mieste

v Detskom domove Dobrý Pastier n.o. v Jelke na pozíciu denný vychovávateľ

Kraj: Trnavský
Názov pracovnej pozície: vychovávateľ v DeD – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, samostatný pedagogický zamestnanec
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Detský domov Dobrý Pastier n.o. Jelka, Hlavná č. 159/2
Termín nástupu: priebežne podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa prílohy č. 1 časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Jazykové znalosti: slovenský jazyk slovom a písmom, maďarský jazyk vítaný
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet na úrovni používateľ
Požadované schopnosti a vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť riešiť konflikty,
vzťah k deťom, flexibilita, zvládanie záťažových situácií
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálne kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Znalosť zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania

  • Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Kópia vysvedčenia, diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
    podľa osobitného predpisu
  • Kópia výpisu z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace
  • Profesijný štruktúrovaný životopis
  • Motivačný list
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti – lekárske potvrdenie
  • Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je priebežný. Požadované doklady zasielajte mailom alebo poštou na adresu detského domova. Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorého termín oznámi detský domov záujemcom mailom alebo telefonicky.
Adresa: Detský domov Dobrý Pastier n.o., Hlavná ul. 159/2, 925 23 Jelka
Kontakt: Tel.: 031-7876- 488, Mobil: 0903-416- 244,
E-mail: dobrypastierno@gmail.sk
V Jelke dňa 13.11.2017
Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová riaditeľka DeD

Možnosti pomoci

Morálna podpora
 
Finančná pomoc / 
číslo účtu:  0200231698/0900
 
Materiálna pomoc ( školské potreby, hračky, nábytok, športové potreby, knihy, elektrotechnika, oblečenie, atď.)
 
2 % daň

„Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.“
(Matúš, 25:35-36)

Kontakt

Dom Dobrého Pastiera (SK)
Jó Pásztor Háza (HU)
Das Haus des Guten Hirten (DE)

Hlavná ulica 159/2
925 23 Jelka. Slovensko

tel.: +421 031 7876 488
fax: +421 031 7876 507
mob: +421 903 416 244
e-mail: dobrypastierno@gmail.com